Období

Orná půda
Travinobylinná vegetace
Zahrada a sad
Vinice a chmelnice
Dřevinná vegetace
Vodní plocha
Zastavěná plocha
Rekreační plocha
Ostatní

Zájmová území

Podkladová mapa

Doplňková vrstva

Mapa krajinného pokryvu vybraných chráněných území ČR od roku 1950 do součanosti.

Geoportál MonK